Birheng Maria: ‘Sin pecado concevida’ PDF Print E-mail
Thursday, 10 December 2015 14:43

KAKAMPI MO ANG BATAS

BY Atty. BATAS MAURICIO

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ako ay alipin ng Diyos. Nawa’y maganap nga ang lahat sa akin, ayon sa iyong tinuran…” (si Maria, sa kanyang pakikipag-usap kay Gabriel, Lucas 1:38, Bibliya).

* * * *

BIRHENG MARIA: “SIN PECADO CONCEVIDA”: Ang ating mga kapatid na Katoliko sa buong Pilipinas ay may magandang kaugalian na nagpapakilala ng kanilang pagpapahalaga kay Maria, ang Birheng Ina ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas.

Tuwing ika-8 ng Disyembre taon-taon, ipinagdiriwang ng mga Katoliko ang sinasabing pagkakapaglihi ni Maria ng kanyang inang si Santa Ana, at itong araw na ito ay tinatawag nilang “Feast of the Immaculate Conception”.

Sa ganang akin, mahalaga ang paggunita kay Maria tuwing ika-8 ng Diyembre ng bawat taon, bagamat wala namang katiyakan sa mga bersikulo ng Bibliya ukol sa petsang ito, at sa sinasabing pagkakapaglihi kay Maria.

* * * *

MARIA: MALINIS AT WALANG BAHID KASALANAN: Una, talaga namang pinili ng Diyos si Maria upang siyang maging “daanan” Niya sa Kanyang pagtungo sa daigdig sa anyo ng tao, upang akuin ang parusa para sa kasalanan ng mga taong tumalikod sa Kanya.

Sigurado akong pinili ng Diyos si Maria bilang “daanan” dahil alam ng Diyos na malinis, tapat, at walang bahid kasalanan ang dalagang birhen, kaya naman tunay na karapat-dapat na siya ang ginawang instrument ng Diyos sa pagbaba Niya mula sa langit tungo sa mundo.

Ayon nga sa anghel na si Gabriel, ang anghel na pinahintulutang maglingkod sa Diyos sa langit, kalugod-lugod si Maria sa Diyos. Sa Lucas 1:26, makikita doong binati ni Gabriel si Maria, noong ito ay unang sinabihan na siya ang birheng magsisilang ng Diyos, ng ganitong mga kataga: “Maria, napupuno ka ng grasya”!

* * * *

MAPAGPAKUMBABA AT BANAL: Bakit kaya naging kalugod-lugod si Maria sa Diyos? Walang eksaktong pagpapaliwanag ang  Bibliya ukol dito, mula noong ihayag ng propetang Isaias na isang birhen ang maglilihi at magsisilang ng Diyos sa lupa hanggang sa maganap nga ang propesiyang it okay Maria, pero madali namang unawain ang mga posibleng dahilan.

Una, maliwanag na lubos na mapagpakumbaba si Maria. Kinilala niya na siya ay tao lamang na may tungkuling magpasakop at sumunod sa mga utos ng Diyos, bagamat ang pagsunod na ito ay mangangahulugan ng mga personal na sakrpisyo.

Ganundin, maliwanag na banal at walang bahid ng kasalanan si Maria. Sa buong kasaysayan niya na isinulat sa Bibliya, halos walang detalye ang kanyang pagkatao, at ni hindi nga nabanggit man lamang kung sino ang kanyang ama at ina, pero ang kanyang katapatan sa Diyos ay di matatawaran, lalo na noong malaman na niya na siya ang birheng inihulang magsisilang ng Diyos.

* * * *

MAKINIG: “Ang Tanging Daan”: isang Bible study at prayer session  sa Internet ay mapapakinggan na ng 24 ORAS, sa Pilipinas at sa buong mundo, sa Facebook, sa www.facebook.com/angtangingdaan at www.facebook.com/ANDKNK  (sa ANDKNK, hanapin po “Ang Tanging Daan” daily broadcast). Telepono: 0922 833 43 96, 0918 574 0193, 0977 805 9058. Email: batasmauricio@yahoo.com.